Algemene Voorwaarden M.A. Support

1.
M.A. Support verleent haar diensten zoals hierna onder 1 tot en met 10 omschreven, van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 20:00 uur, met uitzondering van nationaal erkende feestdagen zoals Koninginnedag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Kerstdagen, Nieuwjaarsdag, etc. Indien gewenst is het ook mogelijk om op zaterdag en zondag werkzaamheden te verrichten. Uiteraard in overleg is er veel mogelijk.

2.
a. Alle aanbiedingen van M.A. Support zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen en andere wijzigingen.
b. M.A. Support behoudt zich het recht voor om tijdens de looptijd van de overeenkomst prijswijzigingen en andere relevante wijzigingen door te voeren. De opdrachtgever heeft het recht om tegen de ingangsdatum van de wijziging de overeenkomst op te zeggen.

3.
De eenmalige en vaste kosten dienen telkens bij vooruitbetaling te worden voldaan. De variabele kosten worden maandelijks en aan het einde van de maand in rekening gebracht.

4.
M.A. Support verlangt van nieuwe opdrachtgevers vooraf bij aanvang van het contract een garantiebedrag volgens specificatie van de laatste prijslijst, dat na beëindiging van de overeenkomst wordt geretourneerd en dat door M.A. Support mag worden gebruikt ter vereffening van eventueel achterstallige rekeningen. Over het garantiebedrag wordt door M.A. Support geen rente vergoed.

5.
M.A. Support start haar dienstverlening zodra het bedrag van de eerste factuur èn het door de opdrachtgever ondertekende contract door haar zijn ontvangen. Als beiden ontvangen zijn, gaat de opdracht van start.

6.
a. Opdrachtgever ontvangt aan het einde van de gewerkte maand een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum aan M.A. Support dient te worden voldaan, zonder korting, opschorting of compensatie.
b. Indien opdrachtgever de desbetreffende facturen niet binnen de voornoemde termijn voldoet, is abonnee alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zonder nadere ingebrekestelling verschuldigd. De laatste te stellen op 15% van het verschuldigde bedrag met de wettelijke rente daarover te vermeerderen met de geldende BTW vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening, met een minimum van Euro 115,=.

7.
De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle kalendermaand. Er kan niet anders dan per de eerste van de maand worden opgezegd.

8.
a. In geval opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting voortvloeiend uit deze overeenkomst na te komen c.q. naar behoren na te komen, is M.A. Support gerechtigd op elk moment de dienstverlening aan, voor of ten behoeve van opdrachtgever te staken dan wel deze overeenkomst aanstonds, zonder dat gerechtelijke tussenkomst daartoe nodig is, te ontbinden.
b. In de onder 8a vermelde situatie kan M.A. Support nimmer aansprakelijk zijn.

9.
M.A. Support verplicht zich tot geheimhouding van alles wat M.A. Support bij het verrichten van haar diensten van de zijde van abonnee ter kennis komt. De geheimhoudingsplicht duurt ook voort na beëindiging van de overeenkomst met opdrachtgever.

10. Onverminderd het bepaalde onder 8b is M.A. Support niet aansprakelijk jegens opdrachtgever/-geefster voor enigerlei schade, ook niet voor schade bij derden, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld aan haar zijde.